Regulamin

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, zwany dalej „Samorządem” jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

I.   Cele Samorządu

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.

2. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

3. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współrzycia uczniów
i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

4. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

 

II.   Zadania Samorządu

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły.

2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków
do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych lub losowych.

4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych.

5.  Organizowanie wypoczynku i rozrywki.

6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac
na rzecz klasy i szkoły. Inspirowanie do udziału w pracy społeczno – użytecznej
w środowisku.

7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

8.  Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami
i nauczycielami.

9. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.

 

III.   Uprawnienia Samorządu

1.  Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:

– prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

– prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

– prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem,

– prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

3. Dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz wpływ
na wykorzystanie wspólnie wypracowanych przez młodzież środków.

 

IV.   Organy Samorządu

Organami Samorządu są:

1. Przewodniczący Samorządu Szkolnego,

2. Samorząd Szkolny,

3. Samorządy Klasowe.

Samorząd Szkolny składa się z:

1. przewodniczącego,

2. zastępcy przewodniczącego,

3. sekretarza,

4. skarbnika,

5. przewodniczących sekcji powołanych przez Samorząd Szkolny.

 

V.   Zasady wyborów organów Samorządu

1. Na początku roku odbywają się wybory Samorządów Klasowych, według zasad ustalonych przez wychowawcę danej klasy.

2. Wybory do Samorządu Szkolnego powinny się odbyć do końca września każdego roku szkolnego.

3. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie w głosowaniu tajnym wybierają Samorząd Szkolny.

4. Przejęcie władzy przez nowy samorząd następuje w chwili wyboru.

5. Kadencja Samorządu Szkolnego trwa przez okres roku szkolnego.

 

VI.  Sekcje

1. Do realizacji swych zadań Samorząd Szkolny powołuje sekcje.

2. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Samorząd Szkolny w głosowaniu jawnym.

4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały lub nadzwyczajny (doraźny).

 

VII. Zadania Sekcji :

Rozrywkowej

  • Organizacja dyskotek szkolnych i konkursów w trakcie ich trwania.
  • Przygotowanie programów artystycznych imprez organizowanych przez Samorząd.
  • Udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzonych w szkole.

Porządkowej

  • Organizacja dyżurów w czasie przerw na korytarzu i dziedzińcu.
  • Pomaganie pani woźnej w utrzymaniu porządku w szatni.
  • Kontrola obuwia zmiennego i ubioru szkolnego.

Dekoracyjnej

  • Ocena gazetek klasowych.
  • Przygotowywanie gazetek samorządu.
  • Przygotowywanie dyplomów w przewidzianych pracą Samorządu konkursach.

 

VIII.  Fundusze Samorządu

1. Samorząd posiada własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

2. Dysponentami funduszy jest Samorząd Szkolny.

3. Fundusze Samorządu mogą być tworzone:

–  z kwot uzyskiwanych za wykonywaną przez uczniów odpłatną pracę,

–  z organizowanych przez Samorząd imprez dochodowych,

–  ze środków przekazywanych przez władze szkoły, Radę Rodziców, inne instytucje
i organizacje oraz osoby prywatne.

 

IX.  Obowiązki władz szkoły wobec samorządu.

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, a w szczególności

w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu.

3. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich.

4. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.

5.  Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami, gospodarowania środkami finansowymi.

6. Powoływanie opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej, wybranego w demokratycznych wyborach przez większość uczniów szkoły.

 

X.  Opiekun Samorządu

Obowiązkiem Opiekuna jest:

1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

3. Informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4.  Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie
mu pomocy w jego działalności.

 

XI.   Dokumentacja Samorządu

1. Regulamin Samorządu.

2. Zeszyt protokołów zebrań Samorządu.

3. Roczny plan pracy Samorządu.

4. Sprawozdanie Opiekuna z działalności Samorządu.

5. Księga wpływów i wydatków.

 

 

XII.   Postanowienia końcowe

1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).

2.  Posiedzenia Zebrania zwołuje Przewodniczący Rady lub Opiekun. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.

 

 

Czytaj więcej