Szkolny Program Wspierania Uzdolnień

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień

i Rozwijania Zainteresowań Uczniów

 

zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 5 marca 2008r.

 

Autorzy programu:

mgr Marzena Sochacka

mgr Anna Tobiasiewicz

 

1. WPROWADZENIE

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świdnicy od początku swego istnienia stara się zapewnić każdemu uczniowi jak najlepsze warunki samorealizacji i osiągnięcia sukcesu na miarę jego możliwości. Podejmowane działania sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia, który zna swoje mocne oraz słabe strony i potrafi nad nimi pracować, jest dociekliwy i twórczy oraz przygotowany do dalszej nauki. Chcemy, by nasi uczniowie mieli poczucie  własnej  wartości i dążyli do osiągnięcia wyznaczonych przez siebie sukcesów, a także umieli samodzielnie kierować swoim rozwojem.

Indywidualizacja, stosowanie aktywizujących metod nauczania, oferta zajęć pozalekcyjnych, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przyjazne środowisko wychowawcze, bardzo dobre warunki lokalowe a także bogate zaplecze sportowe stwarzają doskonałe warunki dla wszystkich uczniów do rozwijania różnych zainteresowań i talentów oraz przygotowania dzieci do dalszej nauki.

Zgodnie z koncepcją, iż każdy uczeń powinien mieć zapewnione w szkole warunki do odniesienia sukcesu na swoją własną miarę i możliwości, opracowany został poniższy Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów, który pozwala im określić swoje zdolności i skutecznie rozwijać własne zainteresowania w sposób ukierunkowany. Zadania realizowane w ramach programu zostały tak określone, aby umiejętnie dotrzeć do wszystkich uczniów i skutecznie pracować z każdym dzieckiem, w zależności od jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

 

 

 

2. CELE PROGRAMU

 

Głównym celem programu jest wszechstronny rozwój każdego ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy, wczesne rozpoznanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności wszystkich uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego dziecka oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Do celów szczegółowych programu zaliczamy natomiast:

1. Zidentyfikowanie i zdiagnozowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;

2. Nauczanie efektywnych sposobów samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności,

dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju;

3. Uzyskanie przez uczniów wiedzy o wyższym stopniu trudności, zgodnie z poziomem ich uzdolnień i rozwoju intelektualnego;

4.  Wzrost aktywności twórczej uczniów poprzez samodzielną pracę, udział w konkursach i projektach;

5. Ukierunkowywanie pracy ucznia, aby osiągnął postęp w rozwoju (motywowanie do samorozwoju);

6. Promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym;

7. Systematyczne dokumentowanie rozwoju uzdolnień. 

 

 

3. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

 

1.  Motywowanie i inspirowanie uczniów poprzez:

 • Stosowanie różnych form i metod pracy
 • Dostrzeganie i nagradzanie osiągnięć i sukcesów uczniów
 • Stwarzanie okazji do aktywności i twórczego działania (praca w samorządzie, udział w konkursach, kołach zainteresowań, rozwiązywanie zadań problemowych na lekcjach i w domu, praca w grupach, wykonywanie prac długoterminowych, organizowanie przy współudziale uczniów imprez).

2.  Kontakty z instytucjami lub osobami, dzięki którym uczeń będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.

3.  Gromadzenie i uzupełnianie literatury z zakresu pracy z uczniem zdolnym.

4.  Stwarzanie uczniom możliwości prezentacji swojej wiedzy i umiejętności w szkole i poza nią poprzez organizowanie konkursów.

5.  Promocja osiągnięć uczniów i nauczycieli.

6.  Pozyskiwanie środków i finansowanie działań.

7.  Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

  

4. PROCEDURY IDENTYFIKACJI I KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH    (PRZEZ  ZESPÓŁ ds. UZDOLNIEŃ)

 

 1. Ścisła współpraca wychowawców i nauczycieli.
 2. Rozmowy z uczniami, ankieta badająca ich  zainteresowania.
 3. Rozmowy z rodzicami lub ankieta dla rodziców.
 4. Przekazanie sugestii nauczycielom uczącym.
 5. Podjęcie decyzji o objęciu ucznia programem i  zgłoszenie go do Zespołu ds. Ucznia Zdolnego.
 6. Określenie przez Zespół ds. Ucznia Zdolnego form pracy z uczniem.
 7. Założenie karty ucznia objętego programem.
 8. Monitorowanie przebiegu programu.

 

5. CZŁONKOWIE ZESPOŁU DO SPRAW UZDOLNIEŃ I ICH ZADANIA

 

         W Szkolnym Programie Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów uczestniczą: dyrektor szkoły, lider Szkolnego Zespołu ds. Uzdolnień, Szkolny Zespół ds. Uzdolnień, wychowawcy, pedagog, Rada Pedagogiczna, rodzice.


1. Zadania szkoły wspierającej uzdolnienia:

 • Dostosowanie celów i sposobów ich realizacji, programów przedmiotowych, wychowawczych, programów kół zainteresowań do Programu Wspierania Uzdolnień;
 • Stworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych i ich atrakcyjne prowadzenie.


2. Zadania dyrektora szkoły:

 • Stwarzanie nauczycielowi możliwości pogłębiania swej wiedzy w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym;
 • Zapewnianie optymalnych warunków pracy z uczniami zdolnymi;
 • Pozyskiwanie funduszy na podejmowane zadania;
 • Współpraca z Zespołem ds. Uzdolnień;
 • Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych – tworzenie kół zainteresowań, rozwijających poszczególne uzdolnienia, zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów i rodziców;
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań;


3. Zadania lidera Szkolnego Zespołu ds. Uzdolnień:

 • Koordynowanie pracami Szkolnego Zespołu ds. Uzdolnień;
 • Zorganizowanie warsztatów dla Rady Pedagogicznej na temat rozpoznawania i rozwijania uzdolnień i zainteresowań;
 • Udział w opracowaniu projektu Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań Uczniów;
 • Współpraca z innymi szkołami i nawiązywanie nowych kontaktów;
 • Bieżące informowanie nauczycieli i uczniów o aktualnych działaniach szkoły, środowiska i formach o zasięgu szkolnym, lokalnym i wojewódzkim w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień (przeglądach, konkursach);
 •  Prowadzenie rozmów z dyrektorem szkoły.


4. Zadania Szkolnego Zespołu ds. Uzdolnień:

 • Gromadzenie i tworzenie narzędzi do rozpoznawania uzdolnień – skonstruowanie i przeprowadzenie ankiety dla uczniów i rodziców;
 • Ustalanie procedur identyfikacji i diagnozowania uzdolnień uczniów;
 • Opracowanie i założenie karty obserwacji ucznia uzdolnionego, w której notowane będą wszystkie wydarzenia związane z osiągnięciami i jego rozwojem;
 • Monitorowanie przebiegu realizacji programu i dokonanie jego ewaluacji;
 • Dokumentowanie pracy zespołu;
 • Dokumentowanie osiągnięć uczniów;
 • Prowadzenie ewidencji uczniów uzdolnionych;
 • Wspomaganie nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi w przypadku trudności w diagnozie uzdolnień, doboru odpowiednich metod pracy, wyszukiwania kontaktów z innymi placówkami;
 • Promocja uczniów uzdolnionych (laureatów konkursów, zawodów i przeglądów) oraz nauczycieli opiekujących się nimi.


5. Zadania wychowawcy:

 • Zebranie informacji (wywiad, ankieta) na temat zainteresowań i osiągnięć uczniów;
 • Gromadzenie dokumentacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych ucznia w trakcie nauki w szkole;
 • Zakładanie i aktualizowanie, wspólnie z uczniem, rodzicami i nauczycielami przedmiotowymi, Karty Ucznia Uzdolnionego. Uważne obserwowanie ucznia pod kątem jego zainteresowań/uzdolnień, sukcesów w konkursach, zawodach i pracy społecznej;
 • Stały kontakt z pedagogiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia;
 • Przekazywanie liderowi zespołu zgromadzonych i przeanalizowanych kart

zainteresowań i osiągnięć uczniów;

 • Wskazywanie pozaszkolnych miejsc pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań;


6. Zadania nauczyciela przedmiotu:

 • Realizacja na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych indywidualnego programu pracy z uczniem zdolnym;
 • Współpraca ze Szkolnym Zespołem ds. Uzdolnień, rodzicami, pedagogiem;
 • Aktywne poszukiwanie najskuteczniejszych form i metod pracy z uczniem zdolnym, możliwych do zastosowania w warunkach funkcjonowania szkoły i stosowanie tych metod;
 • Umożliwienie uzupełnienia zaległości z przedmiotu wynikłych z przyczyn

niezależnych od ucznia, takich jak: udział w konkursach, zawodach, itp.

 • Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach uczniów w jego przedmiocie wychowawcy klasy i liderowi zespołu;
 • Diagnozowanie uczniów pod kątem ich uzdolnień i przekazywanie wyników wychowawcy klasy i liderowi zespołu;
 • Utrzymywanie wysokiego poziomu wymagań, wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy;
 • Zachęcanie do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, itp.;
 • Wspieranie i motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju.

7. Zadania pedagoga szkolnego i psychologa:

 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz z nauczycielami w diagnozowaniu uzdolnień;
 • Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów;
 • Stwarzanie wszystkim uczniom warunków do korzystania ze zorganizowanych form pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
 • Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach

rówieśniczych i środowiskowych;

 • Współpraca z nauczycielami, rodzicami, środowiskiem lokalnym.

 

6. CECHY UCZNIA UZDOLNIONEGO

 

1. Ogólne cechy ucznia uzdolnionego:

 • Uczy się chętnie i łatwo
 • Ma dobrą pamięć
 • Posiada wiedzę ogólną
 • Ma żywą i twórczą wyobraźnię, jest kreatywny
 • Jest dociekliwy, samodzielny w pracy
 • Stawia sobie nowe wyzwania i wyszukuje problemy do rozwiązania

 

2. Obszary uzdolnień objęte programem:

 • Sportowe
 • Językowe
 • Matematyczne
 • Artystyczne
 • Humanistyczne

 

Cechy ucznia uzdolnionego sportowo:

 • Wyróżnia się doskonałą koordynacją ruchów, jest energiczny, aktywny ruchowo
 • Lubi brać udział w grach i zabawach sportowych o wysokim stopniu rywalizacji, pomaga i kieruje innych
 • Wyróżnia się w grach i sportach, „czuje” grę szczególnie w sportach drużynowych
 • Ma wysoki poziom wydolności sercowo-naczyniowej
 • Łatwo adaptuje się do wszystkich rodzajów sportów i zajęć rekreacyjnych
 • Posiada doskonałe rozeznanie taktyczne w wybranych grach i dyscyplinach, potrafi szybko i skutecznie zastosować zasady w nowej grze lub zabawie
 • Posiada nieprzeciętny poziom jednej z cech motorycznych (np. wytrzymałość, siła)
 • Potrafi szybko nauczyć się nowych technik sportowych
 • Chętnie wykonuje różne ćwiczenia fizyczne
 • Cechuje go doskonała pamięć, wyobraźnia motoryczna i odporność psychiczna
 • Wykazuje chęć poprawienia wyników oraz własnych błędów
 • Jest jednym z najbardziej sprawnych fizycznie uczniów w klasie lub grupie rówieśniczej
 • Lubi sporty na otwartym powietrzu, wędrówki i włóczęgi
 • Jest wytrwały w ćwiczeniach i na treningach, ambitny, pracowity
 • Z powodzeniem rywalizuje w sporcie z dziećmi starszymi od siebie
 • Czyta artykuły i wiadomości sportowe
 • Ponadto uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych
 • Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych

 

Cechy ucznia uzdolnionego językowo:

 • Z łatwością zapamiętuje nowe słownictwo, struktury gramatyczne itp.
 • Dobrze pamięta i potrafi wykorzystać wcześniej omówione zagadnienia
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela, wypowiedzieć się na dany temat itp.
 • Rozumie polecenia nauczyciela i odpowiednio na nie reaguje
 • Rozumie przeczytany na lekcji tekst, potrafi go przetłumaczyć na j. polski i odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu
 • Nie ma problemów ze znalezieniem odpowiedzi (na wcześniej zadane pytania) w usłyszanej wypowiedzi
 • Jego wymowa jest prawidłowa
 • Dąży do komunikacji; nie boi się mówić pomimo popełnianych błędów
 • Jego samodzielne prace oceniane są wysoko
 • Przejawia zainteresowanie przedmiotem oraz kulturą krajów anglojęzycznych
 • Jest zmotywowany do nauki języka obcego; dostrzega korzyści posługiwania się językiem
 • Chętnie bierze udział w różnych konkursach i olimpiadach
 • Chętnie wykonuje prace dodatkowe
 • Wie jak się uczyć języka obcego: szuka, pyta, próbuje znaleźć odpowiedź na interesujące go zagadnienia
 • Pracuje systematycznie i jest przygotowany do każdych zajęć.

 

Cechy ucznia uzdolnionego matematycznie:

 • Logicznie myślący
 • Spostrzegawczy, bystry, dociekliwy, pilny  i dobrze zorganizowany
 • Wytrwały w swoich dążeniach
 • Samodzielny
 • Posiadający umiejętność dostrzegania problemów i zależności matematycznych oraz elastycznego i niestereotypowego myślenia
 • Stosujący niekonwencjonalne metody rozwiązywania problemów matematycznych
 • Posiadający umiejętność  klasyfikowania,  analizowania i  odkrywania logicznych powiązań
 • Mający  zdolność szybkiego przejścia z rozumowania konkretno-obrazowego do myślenia abstrakcyjnego
 • Posiadający dobrze rozwiniętą pamięć logiczną i mechaniczną
 • Poszukujący jak najprostszych i jasnych rozwiązań
 • Mający dobrze rozwiniętą wyobraźnię, łatwość koncentracji uwagi przez dłuższy czas
  i łatwość uczenia się
 • Rozwiązujący zadania szczególnie trudne
 • Charakteryzujący się szybkim tempem pracy
 • Trafnie formułujący hipotezy, sugestie i sądy
 • Przejawia prawdziwe zainteresowanie różnymi działami matematyki
 • Potrafi uogólniać, widzi konkretny problem na ogólnym tle
 • Często przejawia predyspozycje do gry w szachy oraz gry na instrumencie muzycznym.

 

Cechy ucznia uzdolnionego artystycznie:

 • Ma zdolności manualne
 • Przejawia oryginalność w doborze tematów, technik, kompozycji czy materiałów oraz chęć eksperymentowania
 • Zauważa szczegóły i barwy, których mogą nie dostrzegać inne dzieci
 • Chętnie bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach na różnym szczeblu,
 • Wykorzystuje sztukę do wyrażania swoich uczuć
 • Lubi odwiedzać galerie i wystawy oraz wykazuje zainteresowanie dziełami sztuki
 • Ma doskonały słuch i głos
 • Ma naturalny słuch muzyczny oraz wyczucie rytmu i natężenia dźwięku
 • Jest wrażliwy na muzykę
 • Dobrze śpiewa
 • Potrafi komponować muzykę
 • Łatwo zapamiętuje słowa piosenek
 • Wymyśla oryginalne melodie, komponuje, improwizuje
 • Bardzo dobrze gra na instrumencie, szybko opanowuje technikę gry na instrumencie
 • Przejawia zdolności do odgrywania różnych ról
 • Osiąga ogromną satysfakcję z przedstawień aktorskich
 • Pisze ciekawe scenariusze
 • Potrafi z ekspresją operować głosem
 • Porozumiewa się za pomocą gestów, ruchu i wyrazu twarzy.

 

Cechy ucznia uzdolnionego humanistycznie:

 • Uczeń sam chętnie sięga po książkę
 • Czyta z przyjemnością i zrozumieniem
 • Wyprzedza rówieśników w umiejętności pisania i czytania
 • Z łatwością potrafi wymyślać logiczne i ciekawe opowiadania
 • Zarówno w mowie, jak i w piśmie posługuje się bogatym słownictwem
 • Jest wrażliwy na uczucia innych i potrafi rozpoznać ukryte intencje ludzkich zachowań
 • Jest bystrym i wnikliwym obserwatorem ludzkich zachowań
 • Szybko rozpoznaje związki przyczynowo-skutkowe
 • Jest wrażliwy i refleksyjny
 • W dziełach literackich, filmowych, teatralnych odczytuje sensy metaforyczne
 • Uczestniczy w życiu kulturalnym miasta
 • Jest oczytany
 • Umie dobrze formułować swoje myśli.

 

 

7. FORMY PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

 

Szkolne:

 • Różnicowanie treści i wymagań
 • Dodatkowe zadania
 • Konkursy szkolne
 • Przygotowania do konkursów
 • Indywidualne konsultacje
 • Organizowanie wyjazdów na wystawy, koncerty, do kina i teatru itp.
 • Prowadzenie lekcji przez ucznia, prezentacja na forum klasy
 • Koła zainteresowań
 • Wycieczki tematyczne

Pozaszkolne:

 • Konkursy międzyszkolne
 • Koła zainteresowań
 • Wycieczki edukacyjne
 • Obozy językowe i sportowe
 • Spotkania z wybitnymi ludźmi
 • Udział w imprezach artystyczno – kulturalnych
 • Korzystanie z Internetu

 

8. FORMY PROMOCJI UCZNIÓW I SZKOŁY

 

 • Organizowanie wystaw prac
 • Upublicznianie osiągnięć
 • Tablica z osiągnięciami
 • Zapiski w kronice szkolnej
 • Organizacja konkursów międzyszkolnych
 • Udział uczniów w życiu kulturalnym miasta
 • Drzwi Otwarte Szkoły
 • Prezentacja szkoły na lokalnych uroczystościach
 • Zapraszanie na uroczystości szkolne rodziców, uczniów z innych szkół, gości
 • Umieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły
Czytaj więcej