Skład samorządu szkolnego

 


 Przewodniczący

Stanisław Madziara

Zastępca przewodniczącego

Anna Nowak

Sekretarz

Wiktoria Szymańska

***

SEKCJE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

 SEKCJA DEKORACYJNA:

2

Maja Banaszak

Igor Szopa

Theofani Kułak

 

SEKCJA PORZĄDKOWA:

3

Oliwia Kubiak

Magda Otrząsek

Oliwia Czajkowska

Dorota Polak

 

 SEKCJA ROZRYWKOWA:

4-jpg

Jan Kaźmierczak

Antoni Pieszczoch

Sebastian Ciepliński

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA GAZETKĘ SU

Znalezione obrazy dla zapytania kartki papieru obrazek
Kaja Spechlanin

Oskar Bodnar

Dominika Trzyna

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

pan Wojciech Poznański

pan Adam Miszkuro

pan Artur Sara

 


 

 

Czytaj więcej

Konkursy

 

 

los

DZIEŃ KRAWATA I MUSZKI

los

PODSUMOWANIE KONKURSU SUPERKLASA SP1 (I semestr)

los

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI BATERII

los

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY

los

PIKNIK POMARAŃCZOWY

los

PIKNIK MANDARYNKOWY

los

CIASTA

los

DZIEŃ DZIWAKA

los

 DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

 

los

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 los

„DZIEŃ SPÓDNICY I KOLOROWYCH SPODNI

 

 los

PIKNIK MARCHEWKOWY

 

los

Czytaj więcej

Góra Grosza 2012


 

PODSUMOWANIE

 

Samorząd Uczniowski zakończył XIII edycję „GÓRY GROSZA”, która trwała od 21 listopada do 7 grudnia 2012r. Do akcji przyłączyły się wszystkie klasy.

Pieniądze zebrane w akcji Góra Grosza przeznaczone są na pomoc dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych.

Podczas akcji udało się zebrać w sumie 872,74 zł, w tym:

–  klasy młodsze (0 – 3) –  620,91 zł

–  klasy starsze (4 – 6) –  251,83 zł.

Najwięcej pieniędzy udało się zebrać w następujących klasach:

 – klasy młodsze

 klasa II C – 120,19 zł

 klasa 0A   –  116,02 zł  

 klasa II A  –  100,65 zł

– klasy starsze

  klasa VI B – 64,90 zł

  klasa V A   –  55,61 zł  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do sukcesu XIII edycji
!

Jeden grosz znaczy tak niewiele,

ale Góra Grosza jest największa na świecie.

 

 

Akcja Towarzystwa Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej we wszystkich szkołach całej Polski na rzecz dzieci z domów dziecka organizuje

 

XIII AKCJĘ GÓRY GROSZA,  która rusza w dniach

 

26 listopada – 7 grudnia.

 

 

Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance!

Pieniądze zebrane w akcji Góra Grosza przeznaczone są na pomoc dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych.

 

Dla szkoły, która zbierze najwięcej w przeliczeniu na jednego ucznia czeka WIELKA NAGRODA!

Każda szkoła, która zbierze najwięcej pieniędzy w swoim województwie, otrzyma również cenne nagrody.

                                         SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

                                                             GÓRĘ GROSZA ZALICZYMY DO SUPERKLASY SP1

                                              Samorząd Uczniowski

GÓRA GROSZA 2012

Czytaj więcej

Regulamin

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnym im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy, zwany dalej „Samorządem” jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

I.   Cele Samorządu

1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.

2. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

3. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współrzycia uczniów
i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

4. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

 

II.   Zadania Samorządu

1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły.

2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków
do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych lub losowych.

4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych.

5.  Organizowanie wypoczynku i rozrywki.

6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac
na rzecz klasy i szkoły. Inspirowanie do udziału w pracy społeczno – użytecznej
w środowisku.

7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

8.  Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami
i nauczycielami.

9. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.

 

III.   Uprawnienia Samorządu

1.  Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:

– prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

– prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

– prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem,

– prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

3. Dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz wpływ
na wykorzystanie wspólnie wypracowanych przez młodzież środków.

 

IV.   Organy Samorządu

Organami Samorządu są:

1. Przewodniczący Samorządu Szkolnego,

2. Samorząd Szkolny,

3. Samorządy Klasowe.

Samorząd Szkolny składa się z:

1. przewodniczącego,

2. zastępcy przewodniczącego,

3. sekretarza,

4. skarbnika,

5. przewodniczących sekcji powołanych przez Samorząd Szkolny.

 

V.   Zasady wyborów organów Samorządu

1. Na początku roku odbywają się wybory Samorządów Klasowych, według zasad ustalonych przez wychowawcę danej klasy.

2. Wybory do Samorządu Szkolnego powinny się odbyć do końca września każdego roku szkolnego.

3. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie w głosowaniu tajnym wybierają Samorząd Szkolny.

4. Przejęcie władzy przez nowy samorząd następuje w chwili wyboru.

5. Kadencja Samorządu Szkolnego trwa przez okres roku szkolnego.

 

VI.  Sekcje

1. Do realizacji swych zadań Samorząd Szkolny powołuje sekcje.

2. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Samorząd Szkolny w głosowaniu jawnym.

4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały lub nadzwyczajny (doraźny).

 

VII. Zadania Sekcji :

Rozrywkowej

 • Organizacja dyskotek szkolnych i konkursów w trakcie ich trwania.
 • Przygotowanie programów artystycznych imprez organizowanych przez Samorząd.
 • Udział w pracach komisji w konkursach przeprowadzonych w szkole.

Porządkowej

 • Organizacja dyżurów w czasie przerw na korytarzu i dziedzińcu.
 • Pomaganie pani woźnej w utrzymaniu porządku w szatni.
 • Kontrola obuwia zmiennego i ubioru szkolnego.

Dekoracyjnej

 • Ocena gazetek klasowych.
 • Przygotowywanie gazetek samorządu.
 • Przygotowywanie dyplomów w przewidzianych pracą Samorządu konkursach.

 

VIII.  Fundusze Samorządu

1. Samorząd posiada własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

2. Dysponentami funduszy jest Samorząd Szkolny.

3. Fundusze Samorządu mogą być tworzone:

–  z kwot uzyskiwanych za wykonywaną przez uczniów odpłatną pracę,

–  z organizowanych przez Samorząd imprez dochodowych,

–  ze środków przekazywanych przez władze szkoły, Radę Rodziców, inne instytucje
i organizacje oraz osoby prywatne.

 

IX.  Obowiązki władz szkoły wobec samorządu.

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, a w szczególności

w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu.

3. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich.

4. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.

5.  Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami, gospodarowania środkami finansowymi.

6. Powoływanie opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej, wybranego w demokratycznych wyborach przez większość uczniów szkoły.

 

X.  Opiekun Samorządu

Obowiązkiem Opiekuna jest:

1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

3. Informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4.  Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie
mu pomocy w jego działalności.

 

XI.   Dokumentacja Samorządu

1. Regulamin Samorządu.

2. Zeszyt protokołów zebrań Samorządu.

3. Roczny plan pracy Samorządu.

4. Sprawozdanie Opiekuna z działalności Samorządu.

5. Księga wpływów i wydatków.

 

 

XII.   Postanowienia końcowe

1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).

2.  Posiedzenia Zebrania zwołuje Przewodniczący Rady lub Opiekun. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.

 

 

Czytaj więcej

Góra Grosza


Samorząd Uczniowski zakończył XII edycję „GÓRY GROSZA”, która trwała od 9 listopada do 24 grudnia. Do akcji przyłączyły się wszystkie klasy.

Pieniądze zebrane w akcji Góra Grosza przeznaczone są na pomoc dla najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych.

Podczas akcji udało się zebrać w sumie 676,43 zł, w tym:

 •   klasy młodsze (0 – 3) –  342,05 zł
 •  klasy starsze (4 – 6) –  334,38 zł.

Najwięcej pieniędzy udało się zebrać klasie
0 „a” – 57,59 zł  i   klasie VI a – 97,98 zł.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do sukcesu XII edycji!

 

Czytaj więcej